ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
(a továbbiakban: ÁSZF)
amely létrejött egyrészről
Cég neve: Smart Image Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7625 Pécs, Miklós u. 15/1.
cég adószáma: 14601680-2-02
cégjegyzékszáma: 11-09-019347
e-mail cím: info@fotooutlet.hu
honlap: fotooutlet.hu
a fotooutlet.hu weboldal ( továbbiakban fotooutlet ) üzemeltetője
a továbbiakban Szolgáltató
másrészről
a hirdetési csomagok tartalmát  igénybevevő ( továbbiakban hirdető ),  a fotooutlet oldalon található apróhirdetést feltöltő  felhasználó ( továbbiakban felhasználó ) , az outlet terméket a hirdetőtől a fotooutlet oldalon keresztül hirdető számára elküldött rendelésével megvásárló látogató ( továbbiakban vásárló )  és a fotooutlet oldalt felkereső előzőekben felsorolt tevékenységeket nem végző látogató ( továbbiakban látogató )  azaz a jelen szerződés elfogadásakor megadott és megerősített
adatokkal rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb olyan jogalany, aki saját
nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat
között,
az alábbi feltételekkel:
 
 
Fogalmak:
 
Szolgáltató: a www.fotooutlet.hu oldal üzemeltetője
 
Hirdető: aki a hirdetési csomagok valamelyikét igénybe veszi outlet termékeinek megjelenítése és azok megrendelhetősége, a bérbe adható műtermének, az igénybe vehető képzésének, valamint az általa szervezett rendezvényeknek bemutatása és bannereik illetve pr cikkekik publikálása céljából.
.
Felhasználó: aki a fotooutlet oldal apróhirdetések menüpontjába apróhirdetést tölt fel és jelenít meg.
 
Vásárló: aki a hirdető által a fotooutlet oldalra feltöltött terméket a a fotooutlet oldalon keresztül a hirdető részére elküldött rendelésével megvásárolja.
 
Látogató: aki a fotooutlet oldalt felkeresi és nem minősül hirdetőnek, felhasználónak és vásárlónak sem.
 
Hirdetői csomag: azon hirdetési modulokból összeálló reklám eszközök csoportja, mely a termék értékesítést végző cégek outlet termékeinek megjelenítését és azok megrendelhetőségét, a bérbe vehető műtermek, az igénybe vehető képzések, valamint a hirdető által szervezett rendezvények bemutatását és hirdető bannereinek illetve pr cikkeinek publikálását teszik lehetővé.
 
Outlet termék:  a nyitó lapon található termék kereső által listázott  és egyben az outlet termékek menüpontban megtalálható termékek összessége, melyeket a hirdető felhasználók töltenek fel a www.fotooutlet.hu oldalra abból a célból, hogy azokat a vásárlók számára közvetlenül értékesítsék. Az outlet termékek kategóriában található termékek az eredeti listaárhoz képest minimum 20 % kedvezménnyel vásárolhatók meg.
 
Ajánlat: a Hirdető által a fotooutletre feltöltött mindennemű tartalom, így különösen az outlet termékek, és az egyéb hirdetési csomag modulokban reklámozott termékek és szolgáltatások összessége
 
Partner: Hirdető, Vásárló és Felhasználó
 
Egyéb szolgáltatások: Olyan, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, mely nem a hirdetői csomagok része és nem a hirdetői csomagok részeként megrendelve vehető igénybe. ( pl.: különböző formátumú banner hirdetések a cikkekben, a fejlécekben vagy az oldalsó hasábon).
 
II. A Szerződés tárgya   
A Hirdető megrendeli Szolgáltatótól az outlet termékeinek megjelentését lehetővé  tevő termék kereső és termék megrendelő rendszerének az ÁSZF szerint a fotooutlet oldalon történő igénybevételét valamint a bannereinek, fizetett hirdetésként elhelyezett cikkeinek, bérelhető műtermeinek, igénybe vehető képzéseinek és általa szervezett rendezvényeinek az ÁSZF szerint a fotooutlet oldalon történő, Hirdető feltöltése általi megjelenítését. Hirdető az outlet termékek megjelenítését tartalmazó  hirdetői csomagjának megrendelése keretében kifejezetten megbízza Szolgáltatót azzal, hogy az ÁSZF-ben foglalt, az outlet termékek megvásárlásához kapcsolódó rendelés közvetítő tevékenységet ellássa  a fotooutlet oldalon leadott rendelések  Hirdető részére, elektronikus úton történő eljuttatásával.
A Szolgáltató alapszolgáltatásként a Hirdető által megrendelt hirdetési csomag moduljait biztosítja Hirdető számára. Az ezen kívüli 
további szolgáltatások nyújtásához a Hirdető külön megrendelése szükséges, amely szolgáltatások külön díj 
mellett vehetők igénybe (egyéb szolgáltatások). Az alapszolgáltatás és az egyéb szolgáltatások együttes 
említésük esetén „szolgáltatások”. 
A hirdetői csomagokban nem szereplő banner típusok megjelenítése Szolgáltató részére Hirdető által megküldött  elektronikus levélben  történő megrendelés alapján történik. Ezen bannerek igénybevételének ellenértékét Hirdető banki átutalással előre fizeti meg. Szolgáltató jogosult a megrendelt bannert a fizetési teljesítés előtt élesíteni. Amennyiben a fizetés az élesítés napját követő 3. munkanapon nem történik meg, Szolgáltatónak jogában áll a megrendelt banner fotooutleten történő megjelenítését felfüggeszteni a fizetés teljesítéséig úgy, hogy a fizetési késedelem időtartamával a banner érvényességének ideje nem hosszabbodik meg.
III. Hirdető és Szolgáltató közötti szerződés
Hirdető a fotooutlet oldal Hirdetési Csomagok menüpontjában előzetesen tájékozódik a megrendelni kívánt csomag  tartalmáról. Hirdető ezen tájékozódást (és ha szükséges, Szolgáltatóval történő telefonos vagy e-mailben történő egyeztetést) követően megfelelően és hiánytalanul kitölti a regisztrációs adatlapot (az adott adatokkal történő első megrendelés esetén szükséges) és a fizetési mód választása után elküldi rendelését. A hirdetési csomag rendelésének elküldése (első csomag rendelés esetén a regisztráció gomb megnyomásával,  ismétlődő vásárlás esetén a vásárlás gomb megnyomásával) a Hirdető részéről a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadásának minősül. A Szerződés a hirdetési csomag megrendelésével és a Szolgáltató általi elfogadásával jön létre.
IV. Hirdető és Vásárló közötti szerződés
( Outlet terméket forgalmazó = Hirdető,  Outlet terméket megrendelő = Vásárló)
Amennyiben Hirdető visszaigazolja a Vásárló termék megrendelését, úgy közöttük a Hirdető termékének megvásárlására vonatkozó távollévők között kötött szerződés jön létre, melyre a 17/1995 (II.5) Kormány rendelet irányadó. A Szolgáltató (fotooutlet üzemeltetője), a Vásárló és a Hirdető közötti jogviszonynak nem alanya.
V. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5.1   A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy az Internetes termék megjelenítési és megrendelési rendszere 
segítségével megjeleníti a Hirdetőnek az ÁSZF szerint a Hirdető által feltöltött outlet termékeit, és az outlet termékekhez kapcsolódóan 
megadott információkat valamint a hirdetői csomagok moduljain keresztül a Hirdető által feltölthető információkat( képek, adatok, grafikák, stb...).
 5.2 A Szolgáltató jogosult a Vásárlókat saját maga is informálni arról, hogy az adott outlet termék és termék ajánlat  vonatkozásában a Hirdető és a Vásárló között jön létre szerződés. A Szolgáltatónak a Vásárló felé fennálló tájékoztatási joga kiterjed arra is, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyból fakadó jogokról és kötelezettségekről tájékoztassa a Vásárlót. A Szolgáltató, vagy megbízottja egyebekben is jogosult kapcsolatba lépni a Vásárlókkal, illetve tőle információkat kérni, feltéve, hogy a kapcsolatfelvétel a jelen ÁSZF-el, így annak teljesítésével van összefüggésben. 
5.3  Az outlet termék rendelések elősegítése és a Hirdető boltjában történő vásárlások mennyiségének növelése
érdekében a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Hirdető által a fotooutletre feltöltött  Ajánlatot 
illetve az ezzel kapcsolatos adatok és információk (ide értve bármely fotót, illusztrációt, szöveget is) egészét, 
vagy azok bármely tetszőleges részét, a fotooutleten kívül az általa megválasztott helyen, illetve platformon, az 
általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetíteni, megjeleníteni, népszerűsíteni, 
reklámozni. A Hirdető ezen cselekményekre, illetve felhasználásokra kifejezetten feljogosítja a Szolgáltatót, 
ide értve a jogi oltalomban részesülő és/vagy részesíthető megjelölések, ábrák, fotók, képanyagok, stb. 
felhasználást is a megjelenítések során. A Szolgáltató így különösen jogosult a Hirdető boltjának , 
Ajánlatát, vagy annak bizonyos, a saját rendszerében szereplő ajánlatát, bármilyen módon (online és offline 
felületeken is) hirdetni, megjeleníteni. A jelen pontban foglalt keretek között (így adott esetben) a Hirdető
outlet terméke és Ajánlata nem kizárólag a fotooutlet.hu domain név alatt jelenhet meg. Ilyen megjelenés lehet a kereső és közösségi hálózatok rendszereiben való megjelenés. A fotooutlet.hu-tól eltérő honlapok  tekintetében az adott megjelenésre megfelelően irányadóak az adott 
honlap (platform) keretén belül meghatározott feltételek, illetve szabályzatok. 
5.4 A Szolgáltató köteles az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező outlet termék rendeléseket a Hirdető részére továbbítani. A fotooutlet.huoldalon elérhető outlet termékek kosárba tétele során leadott megrendelésekben kitöltendő adatok
megadásával és elküldésével a Látogató és vagy Vásárló  a Hirdetőtől rendelhet terméket. A Szolgáltató a rendelés megtételét, 
illetve elküldését egy automatikus e-mail üzenetben igazolja vissza a Felhasználónak / Vásárlónak („Fotooutlet.hu - __ számú rendelés visszaigazolása”). Ezen üzenet nem minősül a Hirdető azon visszaigazolásának, amely a rendelés elfogadását 
jelenti. 
5.5 A hirdetési csomagokon kívüli értékesített banner hirdetések esetében Szolgáltató a Hirdető díjfizetési kötelezettsége megsértése esetén - eltérő és kifejezett megállapodás hiányában - az esedékességet követő napon az adott banner megjelenítését, a Hirdető előzetes 
értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult felfüggeszteni.

5.6   A Szolgáltató a fotooutlet szolgáltatásaihoz kapcsolódóan és a Vásárlók nem termékekkel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása 
céljából telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat Szolgáltató általi működtetése nem mentesíti a 
Hirdetőt az ÁSZF szerinti és a jogszabályokból folyó kötelezettségek teljesítése alól. 

5.7  A Szolgáltató jogosult arra, hogy a fotooutlet.hu oldalon elérhető outlet termékekkel  összefüggésben „Nyereményjátékot” 
szervezzen. A Nyereményjátékokkal összefüggésben a Szolgáltató és a Hirdető külön, illetve kiegészítő 
megállapodást köthet. 

5.10 A Szolgáltató a szolgáltatását közvetítő szolgáltatóként nyújtja. A Hirdető és a Szolgáltató közötti 
Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szerződés nyelve a magyar 
nyelv. 
VI. A Hirdető jogai és kötelezettségei 

6.1 A Hirdető az ÁSZF-ben foglaltak, illetve az ÁSZF szerint hivatkozottak szerint jogosult arra, hogy az 
Ajánlata (outlet termékek és egyéb hirdetési csomag moduljain keresztül közzétett információi) a fotooutleten megjelenjen és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye.
6.2 A Hirdető köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben hivatkozottak szerint ellenértéket megfizetni.
6.3 A Hirdető tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása 
esetén a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett - követelését érvényesíteni, 
illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan jogosult 
fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról. A Szolgáltató jogosult a Hirdető nem, vagy nem 
szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett 
cselekményeinek, tovább az igényérvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pl.: eljárási, 
közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díjak) a Hirdetőre terhelni.  A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Hirdető fotooutlet.hu oldalon található
nyilvántartásaiba betekintsen. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Vásárlónál informálódjon az outlet termék
vásárlással összefüggésben. 

6.4 A Hirdető vállalja és szavatolja, hogy az Ajánlatában szereplő információk, fotók, videók, adatok, a valóságnak 
megfelelnek és azok harmadik személyek jogait vagy jogos érdekeit nem sértik, vagy veszélyeztetik. A 
Hirdető vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely 
jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben is feltüntet minden olyan releváns 
információt, ami a Vendég megalapozott döntéséhez szükséges. 

6.5 A Hirdető a Szolgáltató rendszerén keresztüli kommunikációjában, sem más helyen nem ösztönözheti a fotooutlet Látogatót vagy Vásárlót arra, hogy a fotooutleten megjelenített outlet termékét a fotooutlet.hu rendszerét kihagyva direkt a Hirdetőtől rendelje vagy vásárolja meg. A Hirdető az általa a fotooutleten megjelenített outlet termékekkel kapcsolatban a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett 
outlet terméket érintő megrendeléseket köteles a Szolgáltató rendszerén keresztül jóváhagyni. Ezen rendelkezés
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

6.6 A Hirdető köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai 
problémákról – így különösen az Internetkapcsolat tartós, vagy időszakos (várhatóan 1 munkanapot elérő, vagy 
meghaladó) hiányáról -, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező 
felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, azzal, hogy az értesítés elmaradásából eredő károkat 
saját maga köteles viselni. 

6.7 A Hirdetőnek sikeres outlet termék rendelés beérkezése esetén, amennyiben a megrendelt outlet terméket a Vásárló részére mégsem tudja 
szolgáltatni, törekednie kell a Vásárló részére helyettesítő termékként ugyanolyan, vagy – Vásárló részére ráfizetés 
nélkül – magasabb színvonalú terméket biztosítani. Hirdető és Szolgáltató közös érdeke, hogy a Vásárló megelégedéssel vegye igénybe a fotooutlet.hu oldalt.

6.8 „Árgarancia”; a Hirdető más szolgáltató rendszerében, és/vagy saját, vagy más weboldalán, és/vagy 
bármely más egyéb platformon (online és offline), különösen a Szolgáltató szempontjából konkurens 
termék kereső vagy kuponos oldalon NEM adhat meg a Szolgáltató rendszerében feltüntetett és 
megadott áraknál és kondícióknál alacsonyabb árat, illetve jobb kondíciókat, valamint az Ajánlat kizárólag a 
fotooutlet.hu oldalon  szerepelhet a felek közötti szerződés (azaz a hirdetési csomag érvényességének)  tartama alatt.
6.9 "Fotooutlet extra kedvezmény"; amennyiben Hirdető a fotooutletre feltöltött outlet termékeit saját weboldalán is szerepelteti akciós termékként, köteles a foooutleten legalább két százalékkal kedvezőbb árat biztosítani a fotooutlet.hu oldal látogatói/vásárlói számára.

A Hirdető vállalása és kötelezettsége megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, vagy döntése szerint a megjelenés biztosítást, illetve a szolgáltatását felfüggeszteni.
A Hirdető köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A 
Hirdető ebben a körben kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a fotooutlet Felhasználási Feltételi és az 
Adatkezelési Tájékoztató tekintetében. Az itt hivatkozott dokumentumok elérhetőek fotooutlet láblécein 
keresztül. A Hirdető a jelen ÁSZF-el összefüggésben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a fotooutleten
elérhető szolgáltatásait az itt hivatkozott dokumentumokkal összhangban szolgáltatja. 
6.10 A Hirdető a Szolgáltatóval és a Szolgáltató rendszerének keretein belül a Vendégekkel együttműködik. A 
Hirdető vállalja, hogy megteszi és kifejti mindazon aktivitásokat, amelyek a termékeinek
megjelenítéséhez, illetve a Vásárlókkal való kontaktusok és kontraktusok létesítéséhez szükségesek. 
6.11 A Hirdetőnek tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a fotooutlet 
szolgáltatásának üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, 
vagy amely egyébként veszélyezteti a fotooutlet rendeltetésszerű működtetését. A mindezek megsértésével 
okozott kárért a Hirdető felelős ok szerint. 

6.12 Az akciós termékmegjelenítő és termékrendelő rendszerben a Hirdető termékeinek megjelenítéshez, a termékekre
vonatkozó információk aktualizálásához, a Vásárlóval a Szolgáltató rendszerén keresztüli kontaktusok 
folytatásához, továbbá a Vásárló és Hirdető közötti kontraktus létrejöttéhez a Hirdető aktív és tevőleges 
cselekménye, illetve közreműködése szükséges. A Hirdető az outlet termékeire vonatkozó fotókat, adatokat, 
információkat az  Adminisztrációs Felületen keresztül tudja megadni. Az adminisztrációs felületet a belépés után a honlap jobb szélső hasábjának felső részében található. Új hirdető, aktív hirdetési csomagjának tartalmait csak a bolt adatainak megadása után tudja megkezdeni. A bolt adatainak megadása szintén a jobb oldali hasáb felső részében található.
 
 
VII. Outlet termék rendelés és visszaigazolás:
 
7.1. A Vásárló az online akciós termékmegrendelő rendszert vonatkozó szabályok mellett használhatja, azon 
outlet termék rendeléseket kezdeményezhet.
 
7.2. A Vásárló az Akciós ajánlatokat (outlet termékek) a Hirdető felé minden esetben a termékrendeléskor megjelölt módon vagy bármely más a 
Hirdetővel egyeztetett módon fizeti meg. A Hirdető a Vásárló felé köteles a megrendelt termék kiszállításának vagy átvételének idejét és az összes vonatkozó költséget (termék vétel ár és ha van, szállítási költség) pontosan egyeztetni. A Hirdető és a Vásárló közötti egyeztetésre a Szolgáltatónak nincsen rálátása, így felelőssége sem áll fent ebben a tárgykörben. Hirdető szavatol azért, hogy Vásárló számára a megrendelést követő egy munkanapon belül visszaigazolást küld.
VIII. Díjak, fizetési feltételek: 

8.1. A Hirdető a Szolgáltató (alap)szolgáltatásáért (hirdetői csomag)  a megrendelt hirdetési csomagnál feltüntetett díjat köteles előre fizetni.

8.2 A Szolgáltató egyéb szolgáltatásai esetén (ilyen a nem  hirdetői csomag részeként értékesített banner felület) a fizetési feltételek az alábbiak: 
A Szolgáltató az egyéb, nem hirdetői csomag  részeként nyújtott szolgáltatását külön megegyezés hiányában a teljesítés megkezdését megelőzően kiszámlázza és a szolgáltatás megkezdését a fizetési teljesítés után indítja el. Amennyiben külön írásbeli megegyezés esetén a szolgáltatást Szolgáltató előre fizetés mellőzése nélkül megkezdi, Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételének, azaz a banner fotooutleten történő megjelenítésének vagy az egyéb szolgáltatás igénybevételének kezdő napjától számított 3. munkanapig  fizetési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben a fizetési kötelezettség teljesítése a szolgáltatás igénybevételét követő 3. munkanapon nem  történik meg, Szolgáltatónak jogában áll a megrendelt banner fotooutleten történő megjelenítését szüneteltetni vagy az egyéb igénybevett szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

A szolgáltatás díja a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. A Számlázás módja: elektronikus vagy kézi számla. A Hirdető, az elektronikus számlát az általa a regisztrációban megadott e-mail címen  fogadja. Abban az esetben, ha a Hirdető írásban jelezi a Szolgáltatónak, hogy nem elektronikus számlát kér (nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz) a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki. 
IX. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme: 

9.1. Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Vásárlók és/vagy Felhasználók/Látogatók számára hozzáférhetővé tett 
nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén 
tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok
jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titok megsértésnek minősül. Ezen 
rendelkezés hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
álló személyekre is. 

9.2 A fent hivatkozott keretek között a Hirdető és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló
jogviszony feltételeit nem hozzák nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. A Felek a 
Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és 
információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is 
időbeli korlátozás nélkül. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja Fel a másik Fél üzleti 
titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem  hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy 
hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta). A Felek kötelesek minden 
ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelme érdekében. 
9.3. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és kommunikációja, amelyet a Szolgáltató 
az ÁSZF és/vagy a fotooutlet Felhasználási Feltételei, illetve az Adatkezelési Tájékoztató keretei között a 
Vásárlóval és/vagy a Felhasználóval és/vagy a Hirdető ajánlatának népszerűsítése, hirdetése körében
folytat. 
9.4. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Hirdető és/vagy Felhasználó által 
feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja. 
9.5. A Hirdető az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során – és bármilyen az 
Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni 
különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra 
(szavatosságvállalások). 
9.6. A Szolgáltató jogosult a Hirdető által az ÁSZF szerint a Felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a 
szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a 
szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás) az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ rendelkezései és a Hirdető megfelelő hozzájárulása 
alapján. A Hirdető a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten 
hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények 
megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Hirdetőnek a regisztrációs oldalon megkért adatokat kell 
megadnia. A szerződés létrehozása és végrehajtása során a Szolgáltató a Hirdető következő adatait kezeli: 
boltjának neve, címe, webcíme, email cím, számlázási név, számlázási cím, adószám, postázási cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma.
A Felhasználónak a regisztrációs oldalon megkért adatokat kell megadnia. A fotooutlet.hu oldal használata során a Szolgáltató a Felhasználó következő adatait kezeli: 
neve, címe, email címe, számlázási címe rendelés esetére, postázási címe rendelés esetére, Felhasználó neve és telefonszáma.
A Hirdető / Felhasználó meghatározott adatokat a fotooutleten elérhető adminisztrációs felületen 
módosíthat, minden egyéb adatkezeléssel kapcsolatos igényét a fotooutlet@fotooutlet.hu email címen 
kezdeményezheti. A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a 
Hirdető adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény 
által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. 
törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott 
elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult. A Szolgáltató 
adatkezelésére egyebekben a fotooutlet Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak megfelelően irányadóak. 
9.7 A Hirdető az outlet termék rendelés lemondása esetén a foglalási adatokat törölni köteles. A Hirdető vállalja és 
szavatolja, hogy Vásárló  adatait, így a Hirdető által önállóan felvett adatokat a jogszabályi keretek között célhoz kötötten és a megengedett és szükséges tartamban kezeli. 
X.. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése: 

10.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a Hirdető 
tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel 
a Hirdető felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Hirdető semmilyen jogcímen nem 
támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek 
értelmében amennyiben a Hirdető által feltöltött outlet termék vonatkozásában nem érkezik, vagy megítélése 
szerint nem megfelelő számú megrendelés érkezik, az nem esik a Szolgáltató terhére. A Szolgáltató nem vállal 
felelősséget, illetve kötelezettséget az outlet termék megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Hirdető hiányosan tölti fel, illetve adja meg az outlet termékeivel kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ASZF szabályaiba ütközik. 
10.2. A Szolgáltató nem felel a Vásárló által a Hirdetőnek, vagy más 3. személynek okozott károkért, így
különösen az outlet termék tényleges megvásárlásának elmaradásáért, továbbá a vásárlás feltételinek 
megsértéséért. 
10.3. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó és/vagy a Vásárló, vagy más harmadik személynek a Hirdetővel
szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ide értve az outlet termék tényleges tulajdonságai és a Hirdető által 
feltöltött adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok valóságtartalmát is. A Hirdető felelősségi és 
helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs felületen magadott adatokhoz és/vagy 
paraméterekhez képest (amire tekintettel a Felhasználó/Vásárló termék rendelését megtette, illetve a Vásárló és a 
Hirdető között a kontraktus létrejött) utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. Ilyen 
esetekben a felelősség  kizárólag a Hirdetőt terheli. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek ismétlődőek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a Szolgáltató oldalán. 
10.4. A Hirdető a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a 
Szolgáltató székhelyén, vagy  elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. 
A Hirdető a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet. 
• Szavatosság: 
• A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági 
társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult. 
• A Hirdető szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő 
gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek 
és jogosítások birtokában végzi), a termékeinek értékesítése és szolgáltatásai nem ütköznek jogszabályba 
és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit 
és vállalásait az ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti. 
• A Hirdető szavatol azért hogy az általa közölt, feltöltött adatok, információk, és azok 
bármely része a valóságnak megfelel (együttesen a Hirdető Ajánlata/Hirdetése/Reklámja), 
nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló 
alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a 
vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy 
korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális 
reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Hirdető
szolgáltatására is. A Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk 
valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért 
kizárólag őt terheli felelősség. 

A Hirdető a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárét 
közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Hirdető bármely kötelességszegésével és/vagy 
szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a 
Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi 
igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Hirdetőnek a Szolgáltatóval szemben van teljes 
körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége. 

XI. A szerződés módosítása, megszűnése: 

11.1 Szolgáltató és Hirdető között jelen Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - egy hónap időtartamra jön létre. A hirdetési csomag a megrendelés napját követő tárgy hó ugyanazon napjáig érvényes. Ha a megrendelés tárgy hónapját követő hónap kevesebb napból áll, akkor a megrendelést követő hónap legnagyobb, de a megrendelés napjánál kisebb számú napjáig tart a hirdetési csomag érvényessége. A csomag lejárata az adminisztrációs felületen (fotooutlet jobb hasábjának teteje) belépés után nyomon követhető.
 
11.2 A Szerződés megszűnik a Szolgáltató és Hirdető között a szerződés időtartamának lejártakor vagy  Felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással. A rendes felmondás 1 munkanapos határidő megtartásával gyakorolható. A rendes felmondás nem gyakorolható a felek közötti 
szerződés létrejöttével azonos napon. A felmondási jog nem korlátozza a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben foglaltak 
szerint a megjelenítések felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát. A szerződés megszüntetésére irányuló
nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Szolgáltató a Hirdető
joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Hirdető által megadott e-mail címről érkezik. 
11.3 Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF-ben foglalt szavatosságvállalás és vagy kötelezettség 
lényeges megsértése. Az azonnali hatályú felmondást megalapozza a lényeges kötelezettségszegés egyszeri 
megsértése is. 
11.4 A Szerződés bármely okból való megszűnést követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással 
elszámolni. 

XII. Vegyes rendelkezések: 

12.1 A Partner tudomásul veszi, hogy a www.fotooutlet.hu szolgáltatásait a Felhasználó az ÁSZF és fotooutlet Felhasználási 
Feltételei szerint veheti igénybe. A Vásárló és/vagy Felhasználó és/vagy a Látogató az Ajánlatokat megismertetheti másokkal 
az ismert közösségi oldalakon – Facebook, IWIW, Twitter (stb) – vagy elküldheti e-mail formájában barátainak, 
ismerőseinek.
12.2 A Partner Ajánlatának közzététele Hirdetésnek, Reklámozásnak minősül. Ahol az ÁSZF, a Hirdető, 
illetve a kapcsolódó dokumentumok Ajánlatot nevesítenek, az Ajánlat alatt megfelelően érteni kell a 
Hirdetés/Reklám fogalmát is. 
12.3 A Szolgáltató megtagadhatja az Ajánlat közzétételt, vagy bármikor törölheti a már megjelent Ajánlatot (ide 
értve a közzététel felfüggesztését is), ha Hirdető vagy Felhasználó jelentős mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését 
és/vagy az Ajánlat 
• jogszabályba ütközik; - nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, 
félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen, sérti, vagy sértheti más természetes 
személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a 
Weboldal, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségéve össze nem egyeztethető, 
üzletpolitikai elveivel ellentétes 
• a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti, 
technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, vagy nem tartalmazza azokat a minimális 
adatokat, amelyek a Felhasználói/Vásárló döntés(én)ek megalapozott meghozatalához 
szükségesek (pl.: ár, az outlet termék releváns paraméterei); 
• azzal szemben hatóság kifogást emelt; 
• jelen ÁSZF valamely rendelkezését jelentősen megsérti. 
• fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Hirdetőt az okozott 
károk megtérítésére. 

• A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Hirdetővel és harmadik személyekkel szemben 
nem felel az Ajánlatnak a Hirdető érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a 
Hirdetővel kötött Szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem 
biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért. A jelen rendelkezés irányadó a közzététel 
megtagadására is. 

• A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Hirdetéseket (Ajánlatokat) a hatályos jogszabályi 
rendelkezések értelmében átalakítja. 

• A Weboldal egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról 
szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak 
minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma). 

• A Szolgáltató a fotooutlet.hu  útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja 
(„AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a 
Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes 
működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem 
vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek 
következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy 
kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy 
programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). 

• A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel 
igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért 
a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény 
okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását 
akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége,
adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). 

• A Szolgáltató egyoldalú joga, hogy a Hirdetővel azonos tevékenységet folytató, illetve a Hirdető
szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a Hirdetőn kívüli 
más személyekkel (megrendelőkkel). 

• A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a fotooutlet.hu bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldalak útján 
megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, javítása nem minősül az ÁSZF módosításának. 

XIII. Szerzői jogok 

13.1. A Szolgáltató internetes, akciós outlet termékeket tartalmazó termékmegjelenítő és megrendelő rendszerében megjelenített 
tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a
honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, 
megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók, 
forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges 
ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes 
írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen 
jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után. 
13.2. A Hirdető által feltöltött bármely tartalmat (ideértve többek közt valamennyi, az outlet termékek menüpont , a magazin rovatok vagy bannerek keretében elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – Szolgáltató a Hirdető 
szellemi alkotásaként kezeli. A Hirdető a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom feltöltésére és annak 
nyilvánosságra hozatalára jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, mely 
nyilatkozatának valótlansága esetén kártérítési felelősséggel tartozik. A Hirdető jelen szavatosságvállalása 
kiterjed arra is, hogy az itt hivatkozottak szerint az általa feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Szolgáltató 
az 5.5 pont szerint felhasználhatja és megjelenítheti, illetve megjeleníttetheti. 
XIV. Záró rendelkezések 
14.1. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozó perekre a Pécsi Városi Bíróság illetékességét kikötik ki. 

14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

14.3. A jelen ÁSZF 2013.10.07 -től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A 
jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően 
figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.fotooutlet.hu weboldalon. A jelen 
ÁSZF-nek a Hirdetővel és/vagy Vásárlóval és/vagy Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF 
mindenkori hatályos és teljes szövege a www.fotooutlet.hu weboldalon közzétételre kerül, 
illetve a Hirdető és Felhasználó számára a hozzáférés mindenkor biztosított. 
A Szolgáltató adatai: 
Név: Smart Image  Kft. 
Székhely: Pécs, Miklós utca 15/1. 
Postacím: 7625 Pécs, Miklós utca 15/1.
Ügyfélszolgálat: +36 70 / 289 8411  
Email: fotooutlet@fotooutlet.hu
Web: www.fotooutlet.hu 
Adószám: 14601680-2-02 
Bankszámlaszám: 50800111-11196091-00000000 (Szigetvári Takarékszövetkezet)
 

Kosár tartalma

A kosár üres.

Kosár tartalma

Mostanában Történt

2015. július 16., csütörtök 10:46
Új cikk került feltöltésre: Új beépített rádiós vezérlő rendszerű Yongnuo vaku
2015. január 6., kedd 07:31
Új cikk került feltöltésre: Érintőképernyős Nikon D 5500 bejelentés
2014. szeptember 16., kedd 14:41
Új cikk került feltöltésre: Kiváló ISO 12800-as mintakép a Canon EOS 7D II-ből
2014. szeptember 15., hétfő 07:28
Új cikk került feltöltésre: És most már hivatalosan is: Canon EOS 7D II
2014. szeptember 12., péntek 16:37
Új cikk került feltöltésre: Nikon D 750 Videó

Esemény naptár

= Események
= Oktatások